DinGeo — i hele Danmark

Oehlenschlægersgades Skole
Folkeskole i Københavns Kommune


Antal Elever
564
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
6,5
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,3
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,6
Mere Info 
Ro og Orden
3,5
Mere Info 
Inspiration
2,9
Mere Info 
Elevfravær
7,1%
Mere Info 
Dansk Herkomst
88,1%
Mere Info 
Udgift per elev
68.904 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
370.677 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Oehlenschlægersgades Skole


Adresse:
Oehlenschlægersgades Skole
Oehlenschlægersgade 57,
1663 København V

Skoleleder:
Kristian Svinth

Telefon:
3326 7800

Email:
mail@oeh.kk.dk

Webside:
http://www.oeh.kk.dk

Karaktergennemsnit på Oehlenschlægersgades Skole

! Karaktergennemsnit i 2018   6.5

Oehlenschlægersgades Skole havde i 2017/18 et karaktergennemsnit ved afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Matematik hvor den ligger 0.6 karakterpoint under landsgennemsnittet. Selv efter der tages højde for børnenes socioøkonomiske baggrund, er skolens karaktergennemsnit problematisk (se Undervisningseffekt nedenfor)

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Oehlenschlægersgades Skole6.4 6.9 8.5 6.3 6.5
Københavns Kommune 6.5 7.6 8.16.5 6.8
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Oehlenschlægersgades Skole har over de sidste 7 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


! Undervisningseffekt i 2018   -0.3

Oehlenschlægersgades Skole har en negativ undervisningseffekt på -0.3. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er under det forventelige.

Undervisningseffekten på Oehlenschlægersgades Skole er nummer 70 blandt grundskolerne i Københavns Kommune.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2017/18.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Oehlenschlægersgades Skole

! Trivsel   3.5

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Oehlenschlægersgades Skole er under landsgennemsnittet. Lav trivsel er problematisk og kan bl.a. have negativ indflydelse på elevernes læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Oehlenschlægersgades Skole:

Den sociale trivsel på Oehlenschlægersgades Skole er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.0, hvilket er den 122 dårligste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel - 197 elever på Oehlenschlægersgades Skole besvarede spørgsmål om social trivsel og deres opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Oehlenschlægersgades Skole har en faglig trivsel 3.6, der er et stykke under gennemsnittet."; Det er faktisk den 95. dårligste trivselsscore blandt alle folkeskoler.";

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. 197 elever på Oehlenschlægersgades Skole deltog i undersøgelse om faglig trivsel. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Oehlenschlægersgades Skole har en score på 3.5, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1092. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. 197 elever på Oehlenschlægersgades Skole deltog i undersøgelse om Ro og Orden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Oehlenschlægersgades Skole har en lave score: 2.9, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1130. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. 197 elever på Oehlenschlægersgades Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2018-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivslen i folkeskolen i 2018

Elevfravær på Oehlenschlægersgades Skole

! Fravær 2017/18

Der er et meget højt fravær blandt eleverne på Oehlenschlægersgades Skole. I skoleåret 2017-2018 var det gennemsnitlige fravær hele 7,1 procent, hvilket er et godt stykke højere end landsgennemsnittet på 5.9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Oehlenschlægersgades Skole hele 14,2 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på et dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

Faldende Fravær 2017/18

Oehlenschlægersgades Skole har over de sidste 8 år heldigvis oplevet et fald i elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Oehlenschlægersgades Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 88,1 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Stigende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 564 elever på Oehlenschlægersgades Skole. Elevtallet har over de sidste 8 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 1,3 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Oehlenschlægersgades Skole er en folkeskole med 564 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Oehlenschlægersgades Skole ligger i Københavns Kommune, der årligt investerer 68,904 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 34. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Københavns Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 370.677 kr., der er under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Oehlenschlægersgades Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal