DinGeo — i hele Danmark

Grøndalsvængets Skole
Folkeskole i Københavns Kommune


Antal Elever
472
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
5,8
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
3,8
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,4
Mere Info 
Elevfravær
7,8%
Mere Info 
Dansk Herkomst
53,3%
Mere Info 
Udgift per elev
68.904 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
269.451 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Grøndalsvængets Skole

Grøndalsvængets Skole
Grøndalsvængets Skole i Københavns Kommune.

Adresse:
Grøndalsvængets Skole
Rørsangervej 29,
2400 København NV

Skoleleder:
Thomas Horn

Telefon:
3834 9350

Email:
mail@gvs.kk.dk

Webside:
http://www.gvs.kk.dk

Karaktergennemsnit på Grøndalsvængets Skole

! Karaktergennemsnit i 2018   5.8

Grøndalsvængets Skole havde i 2017/18 et karaktergennemsnit ved afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Matematik hvor den ligger 1.6 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Grøndalsvængets Skole sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Grøndalsvængets Skole5.4 8.8 7.1 5.1 5.8
Københavns Kommune 6.5 7.6 8.16.5 6.8
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

! Faldende Karaktergennemsnit

Grøndalsvængets Skole har over de sidste 7 år oplevet en svagt faldende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2018   0.0

Grøndalsvængets Skole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Grøndalsvængets Skole er nummer 45 blandt grundskolerne i Københavns Kommune.


Grøndalsvængets Skole skriver om sig selv:

Alle elever bliver så dygtige de kan - både fagligt og socialt. I et gensidigt forpligtende fællesskab viser vi omsorg, respekt og interesse for hinanden.I et engagerende og motiverende skole- og fritidsmiljø skaber vi trygge og tydelige rammer med fokus på trivsel, læring og inddragelse.

Læs mere på Grøndalsvængets Skoles egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2017/18.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Grøndalsvængets Skole

Trivsel   3.65

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Grøndalsvængets Skole er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Grøndalsvængets Skole:

Den sociale trivsel på Grøndalsvængets Skole er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.8, hvilket er den 11 dårligste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel - 190 elever på Grøndalsvængets Skole besvarede spørgsmål om social trivsel og deres opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Grøndalsvængets Skole har en faglig trivsel 3.7, der er lidt under gennemsnittet."; Det er faktisk den 718. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.";

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. 189 elever på Grøndalsvængets Skole deltog i undersøgelse om faglig trivsel. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Grøndalsvængets Skole har en score på 3.7, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 759. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. 189 elever på Grøndalsvængets Skole deltog i undersøgelse om Ro og Orden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Grøndalsvængets Skole scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.4, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 301. højeste score i Danmark.";

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. 190 elever på Grøndalsvængets Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2018-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivslen i folkeskolen i 2018

Elevfravær på Grøndalsvængets Skole

! Fravær 2017/18

Der er et meget højt fravær blandt eleverne på Grøndalsvængets Skole. I skoleåret 2017-2018 var det gennemsnitlige fravær hele 7,8 procent, hvilket er et godt stykke højere end landsgennemsnittet på 5.9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Grøndalsvængets Skole hele 15,6 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på et dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Grøndalsvængets Skole har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Grøndalsvængets Skole

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var kun 53,3 procent af eleverne af dansk oprindelse. Eksperter anser 40 pct. som en grænse for den maksimale andel tosprogede elever, førend det går ud fagligheden i den enkelte klasse.

! Faldende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 472 elever på Grøndalsvængets Skole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 8 år oplevet årlige fald på ca. -0,3 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Grøndalsvængets Skole er en folkeskole med 472 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Grøndalsvængets Skole ligger i Københavns Kommune, der årligt investerer 68,904 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 34. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Københavns Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 269.451 kr., der er under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Grøndalsvængets Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal