DinGeo — i hele Danmark

Utterslev Skole
Folkeskole i Københavns Kommune


Antal Elever
765
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,1
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,9
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,6
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
6,6%
Mere Info 
Dansk Herkomst
71,3%
Mere Info 
Udgift per elev
68.904 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
418.348 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Utterslev Skole

Utterslev Skole
Utterslev Skole i Københavns Kommune.

Adresse:
Utterslev Skole
Skoleholdervej 20,
2400 København NV

Skoleleder:
Ulla Jensen

Telefon:
3366 9200

Email:
mail@utterslevskole.kk.dk

Webside:
http://www.utterslevskole.dk

Karaktergennemsnit på Utterslev Skole

! Karaktergennemsnit i 2018   7.1

Utterslev Skole havde i 2017/18 et karaktergennemsnit ved afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Matematik hvor den ligger 0.5 karakterpoint under landsgennemsnittet. Selv efter der tages højde for børnenes socioøkonomiske baggrund, er skolens karaktergennemsnit problematisk (se Undervisningseffekt nedenfor)

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Utterslev Skole6.5 7.9 9.9 6.5 7.1
Københavns Kommune 6.5 7.6 8.16.5 6.8
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Utterslev Skole har over de sidste 7 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


! Undervisningseffekt i 2019   -0.9

Utterslev Skole har en negativ undervisningseffekt på -0.9. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er under det forventelige.

Undervisningseffekten på Utterslev Skole er nummer 45 blandt grundskolerne i Københavns Kommune.


Utterslev Skole skriver om sig selv:

Utterslev Skole og KKFO har en naturfaglig profil. Skolens fysiske rammer er indrettet, så børnene kan udforske og eksperimentere – både inde som ude. Det skal være rart at opholde sig indendøre på skolen. Det gode indeklima sikres med miljørigtige, lyse og venlige byggematerialer, gode akustik- og lysforhold og effektive ventilations- og udluftningsmuligheder. Utterslev Skole er en skole, hvor børnene kan udtrykke sig på mange forskellige måder; gennem leg, musik, kunst og anderledes former for læring – en skole, der åbner sig mod lokalområdet og resten af København.

Læs mere på Utterslev Skoles egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2017/18.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Utterslev Skole

Trivsel   3.7

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Utterslev Skole er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Utterslev Skole:

Den sociale trivsel på Utterslev Skole er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.1, hvilket er den 697 højeste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel - 370 elever på Utterslev Skole besvarede spørgsmål om social trivsel og deres opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Utterslev Skole har en faglig trivsel 3.8, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 419. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. 370 elever på Utterslev Skole deltog i undersøgelse om faglig trivsel. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Utterslev Skole har en score på 3.6, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 979. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. 371 elever på Utterslev Skole deltog i undersøgelse om Ro og Orden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Utterslev Skole scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.3, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 564. højeste score i Danmark.";

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. 371 elever på Utterslev Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2018-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivslen i folkeskolen i 2018

Elevfravær på Utterslev Skole

! Fravær 2017/18

Utterslev Skole havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 6,6 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Utterslev Skole hele 13,3 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Utterslev Skole har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Utterslev Skole

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var kun 71,3 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser har vist at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på indkomsten for de øvrige elever 20 år efter grundskolen (selv efter korrektion for familiemæssige og socio-økonomiske faktorer).

Stærkt Stigende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 765 elever på Utterslev Skole. Elevtallet har over de sidste 8 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 4,9 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Utterslev Skole er en folkeskole med 765 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Utterslev Skole ligger i Københavns Kommune, der årligt investerer 68,904 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 34. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Københavns Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 418.348 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Utterslev Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal