DinGeo — i hele Danmark

Skolen på Amagerbro - Se kontaktinfo og vigtige nøgletal
Folkeskole i Københavns Kommune


Antal Elever
412
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
6,5
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,3
Mere Info 
Social Trivsel
3,9
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,6
Mere Info 
Ro og Orden
3,6
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
8,0%
Mere Info 
Dansk Herkomst
Mere Info 
Udgift per elev
68.904 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
0 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Skolen på Amagerbro

Skolen på Amagerbro
Skolen på Amagerbro i Københavns Kommune.

Adresse:
Skolen på Amagerbro
Lybækgade 20,
2300 København S

Skoleleder:
Rasmus Bonde

Telefon:
3258 3263

Email:
spa@buf.kk.dk

Webside:
http://spa.skoleporten.dk

Karaktergennemsnit på Skolen på Amagerbro

! Karaktergennemsnit i 2018   6.5

Skolen på Amagerbro havde i 2018/19 et karaktergennemsnit ved afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Matematik hvor den ligger 2.1 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Skolen på Amagerbro sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Skolen på Amagerbro5.2 8.8 8.4 6.1 6.5
Københavns Kommune 6.6 7.7 8.46.8 7.0
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Skolen på Amagerbro har over de sidste 8 år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.3

Skolen på Amagerbro er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.3. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Skolen på Amagerbro er nummer 95 blandt grundskolerne i Københavns Kommune.


Skolen på Amagerbro skriver om sig selv:

Skolen kom på faglig handleplan i 2015 på baggrund af en række vigende faglige resultater. Det var styrelsen for undervisning og kvalitet (som er en del af undervisningsministeriet), som pålagde skolen handleplanen. Vi har på skolen valgt at bruge den faglige handleplan konstruktivt til at se på og skærpe den faglige praksis, hvilket nu har lønnet sig i form af en positiv faglig udvikling hos skolens elever. Udviklingen er evidensbaseret på baggrund af indsatser og resultater.

Læs mere på Skolen på Amagerbros egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Skolen på Amagerbro

! Trivsel   3.57

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Skolen på Amagerbro er under landsgennemsnittet. Lav trivsel er problematisk og kan bl.a. have negativ indflydelse på elevernes læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Skolen på Amagerbro:

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Skolen på Amagerbro har en faglig trivsel 3.60, der er et stykke under gennemsnittet."; Det er faktisk den -58. dårligste trivselsscore blandt alle folkeskoler.";

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Skolen på Amagerbro scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.31, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 547. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Skolen på Amagerbro deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Skolen på Amagerbro

! Fravær 2017/18

Der er et meget højt fravær blandt eleverne på Skolen på Amagerbro. I skoleåret 2017-2018 var det gennemsnitlige fravær hele 8 procent, hvilket er et godt stykke højere end landsgennemsnittet på 5.9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Skolen på Amagerbro hele 15,9 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på et dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Skolen på Amagerbro har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Nøgletal og Økonomi

Skolen på Amagerbro er en folkeskole med 412 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Skolen på Amagerbro ligger i Københavns Kommune, der årligt investerer 68,904 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 34. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Københavns Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Skolen på Amagerbro er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal