DinGeo — i hele Danmark

Tagensbo Skole
Folkeskole i Københavns Kommune


Antal Elever
501
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
5,4
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,5
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,5
Mere Info 
Elevfravær
6,7%
Mere Info 
Dansk Herkomst
35,1%
Mere Info 
Udgift per elev
68.904 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
262.207 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Tagensbo Skole

Tagensbo Skole
Tagensbo Skole i Københavns Kommune.

Adresse:
Tagensbo Skole
Magistervej 4,
2400 København NV

Skoleleder:
Jeanne Jacobsen

Telefon:
8256 5580

Email:
mail@tgb.kk.dk

Webside:
http://www.tgb.kk.dk

Karaktergennemsnit på Tagensbo Skole

! Karaktergennemsnit i 2018   5.4

Tagensbo Skole havde i 2017/18 et karaktergennemsnit ved afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Matematik hvor den ligger 2.7 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Tagensbo Skole sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Tagensbo Skole4.3 7.3 8.2 4.7 5.4
Københavns Kommune 6.5 7.6 8.16.5 6.8
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Tagensbo Skole har over de sidste 7 år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.5

Tagensbo Skole er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.5. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Tagensbo Skole er nummer 59 blandt grundskolerne i Københavns Kommune.


Tagensbo Skole skriver om sig selv:

Tagensbo Skole er udeskole. Det betyder alle børn bliver undervist en dag om ugen ude i byrummet. Den faglige undervisning vil på udedage fx foregå i naturen, nærmiljøet, byrummet, på en ungdomsuddannelse mv. Udeskole er en pædagogisk arbejds-metode der kombinerer den faglige teoretiske undervisning i klasselokalet med elevernes undersøgelser, oplevelser og læring i uderummet. Undervisningen inde og ude spiller således sammen, og eleverne lærer via hjerne, hjerte og krop.

Læs mere på Tagensbo Skoles egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2017/18.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Tagensbo Skole

Trivsel   3.8

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Tagensbo Skole er bedre end landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Tagensbo Skole:

Den sociale trivsel på Tagensbo Skole er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.1, hvilket er den 698 højeste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel - 249 elever på Tagensbo Skole besvarede spørgsmål om social trivsel og deres opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Tagensbo Skole har en faglig trivsel 3.8, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 422. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. 249 elever på Tagensbo Skole deltog i undersøgelse om faglig trivsel. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Tagensbo Skole scorer fint på ro og orden 3.8, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 487. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. 248 elever på Tagensbo Skole deltog i undersøgelse om Ro og Orden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Tagensbo Skole scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.5, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 140. højeste score i Danmark.";

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. 248 elever på Tagensbo Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2018-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivslen i folkeskolen i 2018

Elevfravær på Tagensbo Skole

! Fravær 2017/18

Tagensbo Skole havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 6,7 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Tagensbo Skole hele 13,5 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

Faldende Fravær 2017/18

Tagensbo Skole har over de sidste 8 år heldigvis oplevet et fald i elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Tagensbo Skole

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var kun 35,1 procent af eleverne af dansk oprindelse. Eksperter anser 40 pct. som en grænse for den maksimale andel tosprogede elever, førend det går ud fagligheden i den enkelte klasse.

Stærkt Stigende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 501 elever på Tagensbo Skole. Elevtallet har over de sidste 8 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 2,3 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Tagensbo Skole er en folkeskole med 501 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Tagensbo Skole ligger i Københavns Kommune, der årligt investerer 68,904 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 34. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Københavns Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 262.207 kr., der er under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Tagensbo Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal