DinGeo — i hele Danmark

Langelinieskolen
Folkeskole i Københavns Kommune


Antal Elever
946
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,4
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,3
Mere Info 
Social Trivsel
4,3
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,9
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,4
Mere Info 
Elevfravær
7,1%
Mere Info 
Dansk Herkomst
91,0%
Mere Info 
Udgift per elev
68.904 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
475.764 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Langelinieskolen


Adresse:
Langelinieskolen
Holsteinsgade 41,
2100 København Ø

Skoleleder:
Kristian Borg

Telefon:
3528 9696

Email:
mail@langelinieskolen.kk.dk

Webside:
http://www.langelinieskolen.kk.dk

Karaktergennemsnit på Langelinieskolen

Karaktergennemsnit i 2018   7.4

Langelinieskolen havde i 2017/18 et flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Dansk hvor den ligger hele 0.8 karakterpoint over landsgennemsnittet.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Langelinieskolen7.4 8.1 7.7 7.2 7.4
Københavns Kommune 6.5 7.6 8.16.5 6.8
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Langelinieskolen har over de sidste 7 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


! Undervisningseffekt i 2018   -0.3

Langelinieskolen har en negativ undervisningseffekt på -0.3. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er under det forventelige.

Undervisningseffekten på Langelinieskolen er nummer 70 blandt grundskolerne i Københavns Kommune.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2017/18.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Langelinieskolen

Trivsel   3.85

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Langelinieskolen er i den absolutte top blandt de danske grundskoler. En god trivsel er en positiv og meget væsentlig faktor i arbejdet med at styrke børns læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Langelinieskolen:

Der er god social trivsel på Langelinieskolen. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.3, hvilket er den 84 højeste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Langelinieskolen, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel - 379 elever på Langelinieskolen besvarede spørgsmål om social trivsel og deres opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Langelinieskolen har en faglig trivsel 3.9, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 98. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. 379 elever på Langelinieskolen deltog i undersøgelse om faglig trivsel. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Langelinieskolen scorer fint på ro og orden 3.8, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 371. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. 378 elever på Langelinieskolen deltog i undersøgelse om Ro og Orden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Langelinieskolen scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.4, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 221. højeste score i Danmark.";

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. 379 elever på Langelinieskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2018-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivslen i folkeskolen i 2018

Elevfravær på Langelinieskolen

! Fravær 2017/18

Der er et meget højt fravær blandt eleverne på Langelinieskolen. I skoleåret 2017-2018 var det gennemsnitlige fravær hele 7,1 procent, hvilket er et godt stykke højere end landsgennemsnittet på 5.9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Langelinieskolen hele 14,2 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på et dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Langelinieskolen har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Langelinieskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 91 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Stærkt Stigende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 946 elever på Langelinieskolen. Elevtallet har over de sidste 8 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 7,6 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Langelinieskolen er en folkeskole med 946 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Langelinieskolen ligger i Københavns Kommune, der årligt investerer 68,904 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 34. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Københavns Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Langelinieskolen kommer fra velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skoledistriktets forældre er således højere over landsgennemsnittet475.764 kr.

Forældrebetaling

Langelinieskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal